رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

گزارش نظارتی – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

گزارش نظارتی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف نظارت بر اجرای یک سیاست، برنامه یا قانون، بررسی چالش‌های آن در عمل و پیشنهادهایی جهت بهبود عملیات اجرایی، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود.