رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

الزامات شفافیت شرکت‌های دولتی – سید بهزاد بقایی

سید احسان خاندوزی وزیر جدید اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری ۱۴ شهریور ماه در شبکه دوم سیما در خصوص اولویت های وزارتخانه خود صحبت کرد. شرکت های دولتی یکی از موضوعات مهم این برنامه بود و خاندوزی در این حوزه وعده داد که ظرف یک ماه، شرکت های دولتی را شفاف نماید و مشابه شرکت …