رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

هدایت اعتبار، چرا و چگونه – محمد امینی رعیا

محدودیت جذب فاینانس خارجی همزمان با نیاز کشور به تشکیل سرمایه، آنهم زمانی که بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز ریالی است، نشان می‌دهد که بدون هدایت ‎خلق پول و اعتبارات بانکی و بهبود کیفیت نقدینگی، امکان اجرای طرح‌های کلان و توسعه‌ای در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر، رفع ‎ناترازی بانکی وقتی که …