رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

نقطه آغاز چالش های مناطق آزاد در ایران – فردین کریمی

در ۳۰ سال گذشته برخی از کشورهای جهان با احداث مناطق آزاد، به سمت توسعه صادرات و ظرفیت سازی برای حضور در بازارهای بین المللی حرکت کرده اند. اما ایران به دلایل متعددی نتوانسته در راستای اهداف اقتصادی خود از این ابزار به درستی استفاده کند و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه …