رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

تنظیم گری، هدف مالیات بر عایدی سرمایه – علی ملک زاده

یکی از مباحث مبنایی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، اختلاف پیرامون جانمایی این پایه در نظام مالیاتی است. هر پایه مالیاتی ذیل هر یک از مالیات‌های حوزه درآمد، ثروت و یا مصرف قرار بگیرد، احکام و الزامات مختص به آن عنوان کلی را باید رعایت کند و در چارچوب آن طراحی و قاعده‌گذاری شود. …

حذف سوداگری بلندمدت از اقتصاد – علی ملک زاده

سوداگری در اقتصاد، رفتاری است که با ایجاد تقاضای غیرمصرفی یا عدم عرضه موثر، در نظام عرضه و تقاضا خلل ایجاد می‌کند و موازنه آن را برهم می‌زند. اینکه سوداگری مقوله‌ای لازم یا مخرب برای اقتصاد است، بحثی جداگانه می‌طلبد اما بنا بر وظیفه اصلی اقتصاد مبنی بر بهینگی تخصیص منابع محدود، مقابله با سوداگری …