رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

سازوکارهای پدیدآورنده قاچاق – مهدی قربانیان

درصورتیکه سیاست‌گذاری در امر مبارزه با پدیده قاچاق بدون توجه به اصلاح سازوکاهای نهادینه شده باشد، نه تنها عادلانه نیست بلکه توانایی ایستادگی مقابل پویایی و تغییرات سریع روش‌های بروز قاچاق را ندارد. این گزارش به تشریح انگیزه‌های موجود بین تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که ناشی از سازوکارهای نهادینه شده است می‌پردازد و رویکردی جدید …