رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

بررسی نظام بانکداری ذخیره کامل (فول رزرو)

گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی نظام بانکداری ذخیره کامل» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران بارگذاری شده است.

ارزیابی نظام بانکداری ذخیره جزئی و بررسی طرح‌های بدیل

گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی نظام بانکداری ذخیره جزئی و بررسی طرح‌های بدیل» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و …