رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

شناسایی و بررسی شوراهای تشکیل شده در ساختار مدیریتی کشور

گروه «حکمرانی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «شناسایی و بررسی شوراهای تشکیل شده در ساختار مدیریتی کشور» انجام داده است. خلاصه مدیریتی، فهرست و منابع این پژوهش از طریق فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این فایل، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران …