رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

گزارش سیاستی – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله، بررسی ابعاد آن و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود.

شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای؛ راهبرد تجارت و دیپلماسی انرژی

گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای؛ راهبرد تجارت و دیپلماسی انرژی» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود. در خلاصه مدیریتی …

ارزیابی طرح‌های پتروشیمی منطقه دنا از منظر مکان یابی

گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «ارزیابی طرح‌های پتروشیمی منطقه دنا از منظر مکان یابی» منتشر کرده است. در این گزارش چالش های مکان یابی نامناسب این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی مبتنی بر آن ارائه شده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که با …

ظرفیت نظام بانکی چین برای انجام مبادلات دوجانبه در شرایط تحریم

گروه «تجارت و دیپلماسی اقتصادی» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «ظرفیت نظام بانکی چین برای انجام مبادلات دوجانبه در شرایط تحریم» منتشر کرده است. در این گزارش بانک های چینی که می توانند بدون ترس از تحریم و پذیرفتن هزینه های آن، با ایران تعامل داشته باشند، معرفی شدند. گزارش سیاستی …

طرح شفافیت تراکنش های بانکی از طریق تفکیک حساب شخصی و تجاری

گروه «پول و بانک» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «طرح شفافیت تراکنش های بانکی از طریق تفکیک حساب شخصی و تجاری» منتشر کرده است. در این گزارش ابعاد و جزئیات مهم و آثار شفافیت تراکنش های بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که …

الگوی کاهش خام‌فروشی از مسیر احداث پتروپالایشگاه‌‌

گروه «انرژی» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «الگوی کاهش خام فروشی از مسیر احداث پتروپالایشگاه‌‌ مبتنی بر قانون جدید مجلس» منتشر کرده است. در این گزارش چهار پیشنهاد جهت تدوین آئین نامه اجرایی قانون توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور ارائه شده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات اندیشکده است که …