رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گروه صنعت و معدن – اندیشکده اقتصاد مقاومتی

صنعت و معدن یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون زنجیره تامین صنایع مختلف، الگوهای حمایتی از هر صنعت، شیوه تامین مالی مبتنی بر نوع صنعت، چالش‌های حوزه معادن، الگوهای توسعه معادن و … پرداخته می‌شود.