رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

بررسی ابعاد و آثار حل بحران خاموشی از طریق اصلاح تعرفه برق

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «ساماندهی بخش انرژی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «بررسی ابعاد و آثار حل بحران خاموشی از طریق اصلاح تعرفه برق» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه …