رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

حذف سوداگری بلندمدت از اقتصاد – علی ملک زاده

سوداگری در اقتصاد، رفتاری است که با ایجاد تقاضای غیرمصرفی یا عدم عرضه موثر، در نظام عرضه و تقاضا خلل ایجاد می‌کند و موازنه آن را برهم می‌زند. اینکه سوداگری مقوله‌ای لازم یا مخرب برای اقتصاد است، بحثی جداگانه می‌طلبد اما بنا بر وظیفه اصلی اقتصاد مبنی بر بهینگی تخصیص منابع محدود، مقابله با سوداگری …