رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

خلق پول هدفمند؛ رهیافتی از نظریه پولی تولید

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «تحول در نظام بانکی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «خلق پول هدفمند؛ رهیافتی از نظریه پولی تولید» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل …