رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

چشم انداز درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی با تولید ماهی تیلاپیا

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «تامین امنیت غذایی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «چشم انداز درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی با تولید ماهی تیلاپیا» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد …

چشم انداز درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی با تولید ماهی تیلاپیا

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «تامین امنیت غذایی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «چشم انداز درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی با تولید ماهی تیلاپیا» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد …

بررسی ابعاد تولید ماهی تیلاپیا در ایران و جهان

در راستای برنامه «تامین امنیت غذایی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «بررسی ابعاد تولید ماهی تیلاپیا در ایران و جهان» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده …