رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

تجارت ایران با اتحادیه اروپا؛ رهیافت‌های سیاستی

گروه «تجارت و دیپلماسی اقتصادی» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تجارت ایران با اتحادیه اروپا؛ رهیافت‌های سیاستی» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود. در خلاصه مدیریتی این …