رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران

محورهای همایش:

  • زنجیره تامین صنعت انرژی
  • انرژی و روابط خارجی
  • ساختار اداره بخش انرژی
  • اقتصاد برق و زنجیره ارزش نفت و گاز