رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

نظام بانکی در خدمت تولید

محورهای همایش:

  • ظرفیت پول در اقتصاد
  • نقش هدایت اعتبار در رونق تولید
  • جایگاه بانک مرکزی در تقویت تولید
  • عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید