رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

نظام بانکی در خدمت تولید

محورهای همایش:

  • ظرفیت پول در اقتصاد
  • نقش هدایت اعتبار در رونق تولید
  • جایگاه بانک مرکزی در تقویت تولید
  • عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید