رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی

محورهای همایش:

  • سیاست‌ها و راهبردها
  • متولیان و بازیگران
  • زیرساخت‌ها و سازوکارها
  • ظرفیت‌ها و فرصت‌های ویژه