رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی

محورهای همایش:

  • سیاست‌ها و راهبردها
  • متولیان و بازیگران
  • زیرساخت‌ها و سازوکارها
  • ظرفیت‌ها و فرصت‌های ویژه